Cursul de Baza Energetica si Masini Agricole II, care ar trebui intitulat Curs de Masini Agricole pentru Lucrarile solului , Semanat si Intretinerea Culturilor Agricole, trateaza principiile fundamentale ale proceselor de lucru ale ale acestora, precum si elementele principale ale teoriei care sta la baza calculului si proiectarii acestor masini. Sint trecute in evidenta elementele constuctive, organe de lucru si posibilitati de adaptare in diverse conditii pedo-climatice.
Acest curs va asigura:
- Cunoaşterea particularităţilor privind aspectul extern, al alcătuirii interne şi al modului de înmulţire şi răspândire al plantelor în scopul identificării acestora şi folosirii corespunzătoare a tehnologiilor de producţie agricolă durabilă.
- Cunoaşterea taxonilor şi al modului de clasificare al organismelor vegetale; însuşirea principalelor caracteristici ale grupelor de plante; cunoaşterea, clasificarea, descrierea principalilor reprezentanţi ai organismelor vegetale de interes agricol şi a cerinţelor lor faţă de factorii de mediu
Cadastrul este parte componentă a sistemului unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ. Cursul prezinta notiuni introductive ale sistemului integrat de cadastru.
Cursul prezinta studentilor definiţia şi obiectul ecologiei ca ştiinţă, importanţa ecologiei pentru agricultură, subdiviziunile ecologiei si dezvoltarea ecologiei in Romania.
Utilizarea calculatorului pentru activitatea de tehnoredactare, realizarea calculelor tabelare, realizarea graficelor, crearea prezentarilor in PowerPoint.
Cursul “Limba engleză II” oferă studenților posibilitatea de a deprinde limbajul de specialitate în domeniul horticulturii și altor domenii conexe, pregătind specialiști care să poată lucra în medii multiculturale.
Cursul de Pedologie are ca obiect de studiu solul reprezentat de succesiunea specifică de strate (orizonturi pedogenetice) de la suprafaţa solului care s-a format în timp la zona de contact dintre litosferă, atmosferă, biosferă şi hidrosferă, zonă în care au loc schimburi neîntrerupte de substanţe şi energie, aceste procese având o importanţă majoră în menţinerea echilibrului mediului înconjurător.
Solul este considerat ca fiind formaţiunea cea mai recentă fomată la suprafaţa litosferei, acesta contribuind la producerea de fitomasă. De asemenea solul reprezintă şi o resursă naturală esenţială, o uzină care operează continuu la scară mondială pe baza energiei provenită din radiaţiile solare. Prin parcurgerea cursului vor fi cunoscute principalele însușiri fizice, chimice și biologice ale solului și influenta acestora asupra producției agricole. În ultima perioadă se petrec schimbări evidente în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor, prin scăderea suprafeţelor ocupate cu păduri, cu livezi şi a suprafeţelor arabile, creşteri înregistrându-se în cazul terenurilor ocupate de fâneţe şi cu viţă de vie. Creşterea suprafeţei terenurilor scoase din circuitul agricol în ultimul timp, a determinat o mărire substanţială a terenurilor ocupate cu construcţii, drumuri şi căi ferate. Se impune reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate sau afectate de diferiţi factori restrictivi naturali (climă, topografie, condiţii edafice) sau antropici, ca urmare a utilizării neraţionale a solurilor sau ca urmare a influenţei industriei prin procesele de poluare. Datele obţinute în cadrul Sistemului Naţional de Monitoring al Calităţii Solului au evidenţiat că circa 12 milioane ha terenuri agricole, din care circa 7,5 milioane ha terenuri arabile sunt afectate de unul sau mai mulţi factori restrictivi.